PRIVACY BELEID


PRIVACY VERKLARING

StampinClubNederland, gevestigd aan Minnewei 68 1679 GW MIDWOUD, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
StampinClubNederland 
Minnewei 68
1679 GW MIDWOUD
Mobiel: 06-33793556

Yvonne Neefjes is de eigenaresse van StampinClubNederland.  Zij is te bereiken via mail@stampinclubnederland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
StampinClubNederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@stampinclubnederland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
StampinClubNederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Facturatie en het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te   kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- StampinClubNederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
StampinClubNederland neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van StampinClubNederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
StampinClubNederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

·         E-mails met betrekking tot bestellingen                    maximaal 3 jaar
·         E-mails met betrekking tot aanvragen/ informatie   maximaal 2 jaar
·         E-mails met betrekking tot financiële administratie  onbeperkt
·         Data voor verwerking van facturen                          maximaal 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
StampinClubNederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. StampinClubNederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Weblog volgen

De weblog van StampinClubNederland wordt gehost door Blogger. U kunt de weblog van StampinClubNederland op verschillende manieren volgen. Eén van de manieren is het ontvangen van bijdragen via email. Hiervoor maakt StampinClubNederland gebruik van Feedburner. Dat is een dienst van Google. Deze mails bevatten een link waarmee u zich ook kunt uitschrijven. Deze mailadressen worden binnen de gehoste omgeving van StampinClubNederland geregistreerd.  De mailadressen van abonnees/volgers gebruikt StampinClubNederland voor geen enkele ander doel dan het automatisch versturen van updates.

Reacties op de weblog
Het is nodig om een account aan te maken als u wilt reageren op berichten op het weblog van StampinClubNederland. Optioneel kunt u uw naam en e-mailadres achterlaten.

Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden indien de beheerder via e-mail in contact moet/wil komen met degene die reageert. De verzamelde e-mailadressen zullen niet worden gebruikt voor een ander doel noch worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid.
StampinClubNederland modereert reacties met het oog op het voorkomen van naar haar oordeel ongepast, seksistisch, racistisch en grof taalgebruik, bij overduidelijke nepnamen en bij spam. StampinClubNederland streeft er naar reacties binnen maximaal 24 uur te publiceren. Vakantieperiode vormen hier een uitzondering op. Ik behoud mij het recht voor om de reactiemogelijkheid tijdelijk of permanent uit te zetten.
Indien een bezoeker een reactie achterlaat, heeft deze zelf de mogelijkheid om binnen 15 minuten na het plaatsen van de reactie deze te wijzigen of verwijderen. Nadien kan dat via een mail naar:  mail@stampinclubnederland.nl
Online formulieren
StampinClubNederland gebruikt het contactformulier van Blogger. 
Het e-mailadres dat u hierbij achterlaat, zal uitsluitend gebruikt worden indien de beheerder via e-mail in contact moet/wil komen met u. Het e-mailadres zal niet worden gebruikt voor een ander doel noch worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid.

Inzage en recht op aanpassing / verwijdering
Het is voor de beheerder van dit weblog mogelijk om de door de weblog gebruikte plugins verzamelde informatie te wijzigen of  te verwijderen. Het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is echter beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
StampinClubNederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door StampinClubNederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@stampinclubnederland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

StampinClubNederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
StampinClubNederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@stampinclubnederland.nl.

StampinClubNederland heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.